Algemene Voorwaarden

Toepasbaarheid

Deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, werken, diensten en leveringen aan de klant behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeen-komen. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig voor de verkoop waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere bestellingen. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze Algemene verkoopsvoorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Offertes

Bij een eventuele aanvraag van een offerte of prijsopgave worden indicatieve prijsramingen gegeven. Offertes zijn niet bindend en kunnen nooit aanleiding geven tot een verplichting van leveren aan de in de offerte opgegeven voorwaarden. Tenzij anders vermeld zijn onze offertes 30 dagen geldig.

Indien de klant wenst in te gaan op de offerte kan de uiteindelijke factuur afwijken van de offerte als er bijkomende inspanningen door RDSM moesten gebeuren die niet te wijten zijn aan de gebruikelijke en te verwachten omstandigheden of door omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van RDSM.

Offertes gaan uit van de veronderstelling dat de klant op de hoogte is van de benodigde infrastructuur die nodig is om van onze diensten of produkten gebruik te kunnen maken en dat de klant ervoor zorgt dat deze infrastructuur aanwezig is, naar behoren werkt en - indien van toepassing - toegankelijk is tijdens de installatie.

De overeenkomst komt pas tot stand bij de ondertekening van een geschrift (zoals een bestelbon of een leveringsbon) door beide partijen. Elke wijziging of aanvulling dient om geldig te zijn, schriftelijk bevestigd te zijn door de verkoper. Alle bestellingen langs een tussenpersoon zijn slechts geldig nadat zij door de verkoper rechtstreeks aan de koper schriftelijk worden bevestigd. Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet automatisch voor eventuele volgende opdrachten.

Prijs

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen exclusief BTW, verplaatsings- en installatiekosten.

Prijzen inclusief verplaatsings- en installatiekosten houden een eenmalige verplaatsing en installatie in en kunnen geen aanleiding geven tot kostenloze bijkomende verplaatsingen of installaties.

Leveringstermijn

De vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

Betaling

Onze rekeningen zijn contant betaalbaar, tenzij van rechtswege en zonder ingebrekestelling anders is overeengekomen. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt een verwijlintrest van 12% per jaar aangerekend. Bovendien zal het bedrag van iedere factuur die niet op de vervaldag is betaald, van zulkswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10% en dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling - zelfs niet officieel vastgesteld - of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de koper, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde diensten onmiddellijk opeisbaar zijn. Wij behouden ons in dit geval het recht voor gedane bestellingen te annuleren door eenvoudige kennisgeving aan de koper, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Bestellingen

Bestellingen kunnen telefonisch, per email, via het bestel- of contactformulier op de website of per brief worden uitgevoerd en zijn bindend. RDSM kan echter eenzijdig beslissen om een bestelling niet te aanvaarden in het geval van onbeschikbaarheid van een produkt, prijswijzigingen of andere redenen.

Garantie

Tenzij expliciet anders overeengekomen bedraagt de standaard garantie voor professionele gebruikers 1 jaar (vanaf factuurdatum).

Klachten

Klachten omtrent onze leveringen zijn slechts ontvankelijk wanneer zij bij aangetekende zending geformuleerd worden binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen. Na deze termijn worden onze leveringen beschouwd als definitief aangenomen, wat de mogelijkheid van latere klachten uitsluit.

Betwistingen

Alleen de Rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van onze vennootschap zijn bevoegd om kennis te nemen van elke betwisting.

RDSM nv
Gaarveldstraat 83
3500 Hasselt
België
Ondernemingsnummer: BE0453323857

RDSM verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Inschrijvingen op nieuwsbrieven worden uitsluitend in het nieuwsbrievensysteem opgenomen en enkel voor de nieuwsbrief waarvoor de inschrijving gebeurt. Uitschrijven is steeds mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

Doorgifte aan derden

RDSM verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

U heeft het recht inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. U kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen kan u ons contacteren op privacy@rdsm.be

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Internetbrowsers laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door RDSM herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Deze gegevens zijn enkel voor intern gebruik

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Sociale netwerken

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Lees de privacyverklaring van de sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Indien u zich inschrijft op onze nieuwsbrief krijgt u van ons op regelmatige basis aankondigingen van nieuwe produkten, promoties en interessante nieuwsberichten.

We gebruiken uw contactgegevens enkel en alleen voor dit doel en u kan ten alle tijde de gegevens die we over u bijhouden aanvragen een aanpassen.

De gegevens zullen niet worden gedeeld met externe partijen en dienen enkel voor intern gebruik. U kan altijd opvragen welke data we van u bijhouden.

Elke nieuwsbrief bevat een link naar het uitschrijfformulier. U kan zich dus altijd terug uitschrijven. U kan altijd aanvragen om volledig uit onze database geschrapt te worden. Indien u klikt op een hyperlink in de door ons verstuurde nieuwsbrieven kan dit gelogd worden en aan uw account gekoppeld worden. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de interesse in onze aanbiedingen intern op te volgen.

De websites van RDSM zijn beschermd door het auteursrecht. Niets op onze websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RDSM.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RDSM materiaal dat zich op onze websites bevindt te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen. Opzettelijke schending van het auteursrecht, waaronder wordt verstaan een verveelvuldiging en verspreiding zonder de vereiste voorafgaande toestemming van de maker of de eventuele rechthebbende, geldt in België als een misdrijf.

français | english